lcd

Lions Dendermonde

 

Onze volgende evenementen:

Gebruiksvoorwaarden:

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de clubwebsite en themawebsites van Lions Club Dendermonde waaronder

https://wwww.lionsdendermonde.be

Aan het gebruik van de ‘websites’ van Lions Club Dendermonde zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de websites, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. De nietigheid van een clausule uit deze algemene voorwaarden, tast de geldigheid van de anderen clausules niet aan. De gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Als je jonger bent dan 18 jaar heb je een duidelijke toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Lions Club Dendermonde kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster contacteren.

Ongeoorloofd gebruik

Als gebruiker verbindt u er zich toe: - zowel onze intellectuele eigendomsrechten als deze van derden te respecteren; - alle rechten van de mens te respecteren, inzonderheid deze van de privacy; - in voorkomend geval, zich te onthouden van het doorsturen, posten of uploaden van informatie: (1) met onwettige, schadelijke, beledigende inhoud of strijdig met de openbare orde en de goede zeden, (2) die racistisch, xenofoob, revisionistisch of discriminerend is in de meest ruime zin, (3) die schade kan berokkenen aan deze website, haar medewerkers, vrijwilligers, bezoekers of partners; - geen informatie, gebruikersnamen, paswoorden, e-mailadressen of andere persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken voor eender welk doel; - geen ongeoorloofde reclame of publiciteit te maken, met inbegrip van boodschappen via spam, kettingbrieven en ongewenste e-mails.

Onderbrekingen

Lions Club Dendermonde tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Lions Club Dendermonde niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

De website kan hyperlinks naar andere website bevatten waarover Lions Club Dendermonde geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Lions Club Dendermonde biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze website.

Het opnemen van hyperlinks naar andere website houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Lions Club Dendermonde met of van deze website of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster.

Aansprakelijkheid

Lions Club Dendermonde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. Lions Club Dendermonde is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de website (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is Lions Club Dendermonde aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de website hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. Lions Club Dendermonde verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen. In geen geval kan Lions Club Dendermonde aansprakelijk gesteld worden voor schade tn gevolge van aantasting door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz..

Intellectuele eigendomsrechten

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website zijn louter indicatief. De prijs is slechts definitief wanneer de voorwaarden voor de dienstverlening en de prijs door beide partijen in een (online) verkoopsovereenkomst worden aanvaard.

Privacy

Mbt de privacy van de door de klant beschikbaar gestelde gegevens, verwijzen we naar het privacybeleid op onze website.

Vragen & contact

Voor vragen mbt deze gebruiksvoorwaarden, ons cookie & privacybeleid, klachten mbt de dienstverlening en andere informatie kan u terecht bij Lions Club Dendermonde VZW, Keiberg 17 bus 1, 9230 Massemen - BTW BE0464 496 772.

Geschillen

In geval van een geschil dat niet via bemiddeling kan opgelost worden is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

Laatste update

januari 2023


© Lions Dendermonde 1980-2023
Gebruiksvoorwaarden Privacy/Cookiebeleid Contact